Rejestracja (32) 249 78 12

    Regulamin

    Regulamin Markor - Sklep Instalatora


    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.markor.pl/sklep
    Z DNIA 1 grudnia 2014

     
    I. Definicje
    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
    1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
    2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 2016, poz. 380t.j.)
    3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.markor.pl/sklep
    4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
    5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
    6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
    7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 827 ze zm.)
    8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
    II. Postanowienia ogólne
    2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.markor.pl/sklep
    2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2.3. Sklep internetowy, działający pod www.markor.pl/sklep ,prowadzony jest przez przedsiębiorstwo ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  z siedzibą ul. Poznańska 55 Gliwice 44-103. NIP: 631-011-38-13 KRS: 0000012531
    2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
    2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    a.) komputer z dostępem do Internetu;
    b.) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszy
    c.) Zalecana rozdzielczość monitora:1024x768 pikseli
    2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
    2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób pełnoletnich. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
    2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.markor.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
    3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
    3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
    3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
    3.4. ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
    3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek
    3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
    3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.markor.pl/sklep
    e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
    4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.markor.pl/sklep dokonać wyboru danego towaru oraz jego specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
    4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
    4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
    4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    a.) przedmiotu zamówienia,
    b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    c.) wybranej metody płatności,
    d.) wybranego sposobu dostawy,
    e.) czasu dostawy,
    4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
    4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
    4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
    V. Dostawa
    5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
    5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub inną metodą dostawy wyszczególnioną na stronie www.markor.pl/sklep. Koszty dostawy są dokładnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie internetowej www.markor.pl/sklep
    5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
    5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.markor.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
    5.5 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
    VI. Ceny i metody płatności
    6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
    6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    a.) przelewem na numer konta bankowego,
    b.) płatnością elektroniczną w systemie PAYU.
    c.) zapłata kartą płatniczą akceptowaną przez system PAYU (VISA, MASTERCARD) oraz przeprowadzoną poprzez system PAYU. Karta płatnicza zostaje obciążona w momencie dokonania zakupu.
    d.) Płatnością przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.
    VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
    7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek podany w zakładce Kontakt. Klient formułując oświadczenie może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
    7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar dostarczono konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
    7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
    towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
    7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana wymagała stwierdzenia cech i właściwości rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Ul. Poznańska 55 Gliwice 44-103
    7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
    7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
    VIII. Wymiana zamówionego towaru
    1. Bez uszczerbku dla praw klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia klientowi towaru zgodnego z umową klientowi przysługuje pr awo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na zasadach poniżej (pkt VIII.2-7).
    2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
    3. Koszt wysyłki kurierskiej na terenie Polski wymienionego towaru jest zgodny z cennikiem DHL.
    4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
    5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
    6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
    7. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.
    IX. Reklamacje dotyczące Towarów
    8.1. ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
    8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@markor.plZHU Markor Sp.J Jan Marszałek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
    8.3. ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
    X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
    9.1. ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu www.markor.pl/sklep w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
    9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
    9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres reklamacje@markor.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
    9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
    9.5. ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
    XI. Postanowienia końcowe
    10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ZHU Markor Sp.J Jan Marszałek
    10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

     

     

     

     

     

     

    Załącznik 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
    Markor Jan Marszałek sp. j.
    ul. Poznańska 55
    44-103 Gliwice
    NIP: 631-011-38-13
    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
    – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
    – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
    – Adres konsumenta(-ów)
    – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
    – Data